Όροι εγγύησης για τελικούς καταναλωτές:
Ισχύει από 01.08.2010
 
Αγαπητοί συνεργάτες και χρήστες,
σας ευχαριστούμε θερμά για την απόφασή σας να επιλέξετε τα προϊόντα της DigitalDataCommunications (LevelOne – Equip).
Η DigitalDataCommunicationsHellas, στην προσπάθειά της να διασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων που διακινεί στην Ελληνική αγορά, παρέχει την Εγγύηση Κατασκευαστή με τους παρακάτω όρους, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των χρηστών σε περιπτώσεις βλάβης ή λανθασμένης διαχείρισης των προϊόντων που αποκτούνται. Η εγγύηση Κατασκευαστή LevelOne και Equip ισχύει μόνο για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με εξαίρεση την Μεγάλη Βρετανία. Η Εγγύηση Κατασκευαστή για τα προϊόντα (Hardware) ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς των προϊόντων από τον τελικό καταναλωτή και ως αποδεικτικό τεκμήριο αγοράς θεωρείται το σχετικό Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο ή η σχετική Απόδειξη Λιανικής Πώλησης. 
 
Εάν το προϊόν έχει αποκτηθεί πριν από 01 Αυγούστου 2010, ισχύουν οι υποσημειώσεις του παρακάτω πίνακα.
Τύπος προϊόντος
Τρέχουσα Εγγύηση
Professionalπροϊόντα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος Α (εξαιρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά και παρελκόμενα) *
Δέκα (10) έτη
Router, ModemRouter (εξαιρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά και παρελκόμενα) * *
Πέντε (5) έτη
19” Rack-Mountable-Switches (εξαιρούνται τα εσωτερικά fan) ***
Πέντε (5) έτη
PCINetworkInterfaceCard (εξαιρούνται τα παρελκόμενα)
Πέντε (5) έτη
Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα (εξαιρούνται τα παρελκόμενα)
Δύο (2) έτη
   
   
   
   
* Η εγγύηση των 10 ετών παύει να ισχύει με την κατάργηση του προϊόντος  (Δηλ. με την ένδειξη στην επίσημη ιστοσελίδα της LevelOne, “Discontinued” ). Η υποχρεωτική από τον νόμο εγγύηση των δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς, ισχύει πάντα. Για όλα τα προϊόντα (Παράρτημα Α) της κατηγορίας αυτής, τα οποία αποκτήθηκαν πριν από την 01. Αυγούστου 2010, ισχύει η εγγύηση των δύο (2) ετών. Εξωτερικά τροφοδοτικά καιFan υπόκεινται σε εγγύηση (2) δύο ετών.
**Όλα τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής που έχουν αποκτηθεί πριν από 01-08-2008 υπόκεινται σε εγγύηση (2) δύο ετών.
***Όλα τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής που έχουν αποκτηθεί πριν από 01-08-2008 υπόκεινται σε εγγύηση (3) τριών ετών.
Παρακαλώ έχετε υπ’ όψιν σας ότι η αξίωση της Εγγύησης είναι έγκυρη μόνο με την επίδειξη του γνησίου τεκμηρίου αγοράς (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο ή η σχετική Απόδειξη Λιανικής Πώλησης) από τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. Η DigitalDataCommunications διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης της Εγγύησης στην περίπτωση που τα παραπάνω τεκμήρια αγοράς δεν υποβάλλονται ή είναι ελλιπή και δυσανάγνωστα. Η παρεχόμενη εγγύηση αποτελεί οικιοθελή υποχρέωση της DigitalDataCommunicationsHellas ως κατασκευαστή LevelOne και Equip και αφορά τα προϊόντα που διατίθενται καινούργια στην αγορά. Σαφώς και μπορεί ο τελικός χρήστης να διεγείρει νόμιμες απαιτήσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται από τους όρους Εγγύησης. Άλλες απαιτήσεις ή εκτεταμένες αυτών, από τις παρακάτω περιγραφόμενες δεν μπορεί να είναι έγκυρες στην Εγγύηση. Ανεξάρτητα από την παρούσα Εγγύηση Κατασκευαστή είναι δυνατόν να υπάρχουν και άλλες Εγγυήσεις μεμονωμένες από Συνεργάτες και επίσημους Διανομείς της DigitalDataCommunications.
Η Εγγύηση Κατασκευαστή ισχύει μόνο για τα προϊόντα, στα οποία με την κατάλληλη επεξεργασία ελέγχου μπορεί να αποδειχθεί η βλάβη που προέκυψε. Σε αυτή την περίπτωση η DigitalDataCommunications ή ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος επίσημος διανομέας θα επισκευάσει το προϊόν ή θα το αντικαταστήσει δωρεάν. Εάν ένα προϊόν LevelOneή Equipδεν είναι κατά την διάρκεια της αξίωσης Εγγύησης στο πρόγραμμα διανομής της εταιρείας θα αντικατασταθεί με άλλο παρόμοιο σε χαρακτηριστικά και αξία. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος δεν επιμηκύνει σε καμία περίπτωση τον χρόνο Εγγύησης, ο οποίος όπως αναφέρεται παραπάνω ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή.
Οι βλάβες που προκύπτουν από φθορά, ακατάλληλη επεξεργασία - χρήση, ξένη επέμβαση στην συσκευή ή λανθασμένη εγκατάσταση – χρήση, καταργούν την εκάστοτε αξίωση Εγγύησης.
Η Εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
ü Εξωτερικές επιδράσεις – αλλοιώσεις της συσκευής, που προέρχονται για παράδειγμα από Φωτιά, κεραυνούς, πλημύρες, νερό κλπ.
ü Φθορές που προέρχονται από αποτυχία συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης, εσφαλμένη εγκατάσταση, χτύπημα, πέσιμο ή ράγισμα της συσκευής.
ü Προϊόν από το οποίο έχει αποκολληθεί ο σειριακός αριθμός ή το αυτοκόλλητο ασφαλείας πάνω στο σασί εάν υπάρχει.
ü Απορυθμίσεις ή και αλλαγές της συσκευής σε σχέση με τις ισχύουσες έγκυρες τεχνικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές ασφαλείας.
 
 

Καλύψεις Εγγύησης:

 

Η Εγγύηση καλύπτει, εφόσον αυτό δεν έχει ρυθμιστεί διαφορετικά, όλα τα υλικά που προκύπτουν κατά την επισκευή ή τις ατέλειες που τυχόν υπάρχουν στην συσκευή για ολόκληρο τον χρόνο εγγύησης. Η διάρκεια της εγγύησης για το εκάστοτε προϊόν προκύπτει από την παρακάτω επισκόπηση. Από την Εγγύηση εξαιρούνται βλάβες οι οποίες προκύπτουν από την μη κανονική λειτουργία της συσκευής. «Κανονική λειτουργία της συσκευής» εννοείται η λειτουργία για την οποία ενδείκνυται η συσκευή, στις συνθήκες και στο περιβάλλον που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης της εκάστοτε συσκευής από τον κατασκευαστή. Η Εγγύηση περιορίζεται από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις επιδόσεις της συσκευής πριν από την βλάβη, όπως αυτά προκύπτουν από τις δοκιμές του κατασκευαστή και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια της εκάστοτε συσκευής. Η Εγγύηση του προϊόντος δεν καλύπτει ούτε παρέχει αποκατάσταση των δεδομένων και του λογισμικού του εκάστοτε χρήστη.
Για όλες τις άνω αλλά και τις αμέσως παρακάτω περιγραφόμενες παροχές Εγγύησης, η επισκευή ή η αντικατάσταση αποτελεί επιλογή της DigitalDataCommunicationsHellas. Σε άλλη περίπτωση το προϊόν θα αντικατασταθεί με επόμενο παρόμοιο μοντέλο ίδιων περίπου δυνατοτήτων ή καλύτερων. Σε κάθε περίπτωση η αξία της παρεχόμενης Εγγύησης θα είναι ίδια με την αξία του προϊόντος πριν τη βλάβη.
 

Η DigitalDataCommunicationsHellas δεν ευθύνεται για ζημιές ή απώλεια οποιαδήποτε μορφής δεδομένων.

 

 

Παρακαλούμε σε περιπτώσεις βλάβης του προϊόντος απευθυνθείτε άμεσα στον προμηθευτή σας!

 

 

Περιορισμός της ευθύνης:

 

Επιπρόσθετα, πέραν αυτών που αναφέρονται στην παραπάνω Εγγύηση ή άλλες διατυπωμένες ή εννοούμενες εγγυήσεις συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, εξαιρούνται. Η μόνη και αποκλειστική ευθύνη της DigitalDataCommunications και των προμηθευτών της για κάλυψη ζημιών οποιασδήποτε μορφής, περιορίζεται στο τίμημα της αγοράς του προϊόντος, την αντικατάσταση ή την επισκευή του. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη η DigitalDataCommunicationsHellas για διαφυγόντα κέρδη, απώλεια δεδομένων ή πληροφοριών ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής ή υλικής ζημιάς.
 

Έγκυρο δικαίωμα:

 

Η Εγγύηση αυτή υπόκειται στο ισχύον δίκαιο που προκύπτει από τον Ελληνικό Νόμο.
Εργαζόμαστε συνεχώς για την πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό όλων των προϊόντων μας. Οι περιγραφές και οι απεικονίσεις είναι βασισμένες στις πληροφορίες που διαθέτουμε κατά την διάρκεια της εκτύπωσης. Παρακαλούμε την κατανόησή σας για τις αιφνιδιαστικές αλλαγές στην μορφή, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία των προϊόντων. Κατά συνέπεια, από χαρακτηριστικά, περιγραφές και απεικονίσεις καμία απαίτηση δεν μπορεί να συναχθεί.
Οι ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού και τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τα προϊόντα της LevelOne είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα:

www.level1.com

 

Οι ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού και τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τα προϊόντα Equip είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες : www.equip-info.net και

www.ddc.gr

 

Για ερωτήσεις σχετικά με την Εγγύηση, περισσότερες διευκρινήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την διάρκεια εγγύησης των προϊόντων, είμαστε ευχαρίστως στην διάθεσή σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 έως 16:00 στο τηλ.: 210 9960603 ή μέσω e-mail :

support@ddc.gr

 

Μεεκτίμηση,
Digital Data Communications Hellas Ε.Π.Ε.
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

 

 
Προϊόν
Μέγιστη εγγύηση (έτη)
 
FGP‐2446
10
FGL‐2870
10
GEP‐2471
10
GEL‐2870
10
GTL‐2690
10
MDU‐0162
10
SFP‐3001
10
SFP‐3211
10
SFP‐3611
10
PPM‐1000
10
POI‐4000‐Z
10
POC‐4000
10
FSW‐0513Z
10
GEP‐0520
10
POC‐6000
10
AMG‐2001
10
AMG‐2100
10
AMG‐2101
10
CAS‐4010
10
CAS‐4020
10
CAS‐4011
10
NVR‐0204
10
NVR‐0208
10
NVR‐0216
10